សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រនេះ!

ពិព័រណ៍ Canton លើកទី 130 នឹងប្រព្រឹត្តទៅលើអ៊ីនធឺណិត និងក្រៅបណ្តាញនៅថ្ងៃទី 15-19 ខែតុលា។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍អនឡាញ និងក្រៅបណ្តាញ។
លេខស្តង់អនឡាញរបស់យើងគឺ GI03
លេខស្តង់ក្រៅបណ្តាញរបស់យើងគឺ 10.3E46

 

The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct1
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct2
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct3
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct4
The 130th Canton Fair will be held online and offline on 15th-19th Oct5

ពេលវេលាផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១